Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Poradnik przedsiębiorcy: Wiążąca informacja stawkowa

Od 1 listopada 2019 roku każdy przedsiębiorca i płatnik podatku VAT może wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS, czyli wiążącej informacji stawkowej. W zamyśle, WIS ma ułatwiać podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewniać im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

 

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę. WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy – na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT. WIS będą wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Wniosek o wydanie WIS

 

Podatnicy mogą występować z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r. Należy jednak pamiętać, że WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  1. Nomenklatury scalonej (CN),
  2. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
  3. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku

 

Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.

 

Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., będzie skuteczna dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług), dokonanych po 31 marca 2020 r. W okresie przejściowym nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008. Wynika to z faktu, że obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 stosowana będzie do celów VAT maksymalnie do 31 marca 2020 r., a nowa matryca stawek i ochrona wynikająca z WIS będzie obowiązywała dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

 

WIS wiążąca od 1 listopada 2019 roku

 

Od 1 listopada 2019 r. będzie można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r., tj.:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

 

 Wiążąca informacja stawkowa a interpretacje indywidualne

 

Co do zasady, w zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne. Jednak w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego – również w zakresie stawek podatku VAT czy MPP – w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., będzie można wystąpić o interpretację indywidualną.Podstawa prawna:
Art. 42a, art. 42c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
art. 14b § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1751).
  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl