Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl 
 

Jak polskie firmy skorzystają na wprowadzeniu tzw. estońskiego CIT-u?

Wraz z przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, swoją drogę legislacyjną rozpoczął nowy sposób opodatkowania, zwany potocznie estońskim CIT-em. W założeniu ma on stanowić narzędzie tworzenia równych warunków dostępu dużych i mniejszych przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego i przywróci uczciwą konkurencję między firmami bez względu na ich wielkość.

Czym jest estoński CIT?

 

Estoński CIT to nowy sposób opodatkowania. Zgodnie z rozwiązaniem, podatek zostanie nałożony na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku. Oznacza to, że środki, które zostaną w firmie będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy. Estoński CIT ma też przeciwdziałać negatywnym następstwom koronawirusa, czyli przyczynić się do zapewnienia stabilnych miejsc pracy i zwiększenia zatrudnienia.

 

Jego nazwa pochodzi od nazwy kraju, który jako pierwszy wprowadził tę formę opodatkowania. W 2000 r. rząd Estonii dokonał reformy podatkowej, której celem było wspieranie napływu nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i promowanie Estonii, jako atrakcyjnego kraju do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jak skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u?

 

Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne. By móc skorzystać z tej formy opodatkowania, przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł (dotyczy to ok. 97 proc. polskich firm). Drugim warunkiem jest także zatrudnianie co najmniej 3 pracowników (na umowę o pracę) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS), choć nie trzeba spełniać go od razu. Dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników.

 

 

 

 

Korzyści płynące z zastosowania formuły estońskiego CIT-u

 

Wśród korzyści z tej formy opodatkowania wyróżnia się:

  1. Likwidację barier rozwojowych dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (powodujących niedokapitalizowanie) i wzrost ich konkurencyjności.
  2. Wzrost kapitałów własnych tych przedsiębiorstw, które mają trudności w pozyskaniu środków na finansowanie nowych inwestycji.
  3. Poprawę płynności finansowej (wzrost możliwości inwestycyjnych), zdolności kredytowej, a także produktywności i innowacyjności.
  4. Zmniejszenie formalności podatkowych i większą oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.
  5. Większą odporność na dekoniunkturę (kryzysy gospodarcze).
  6. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności rodzimego biznesu, a w konsekwencji polskiej gospodarki.
  7. Większą atrakcyjność inwestycyjną Polski.
  8. Większą liczbę stabilnych i wysokiej jakości miejsc pracy.
Źródło:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://twojbiznes24.pl